Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/04/2024          

Học bổng Sau Đại học của Hội khuyến học Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin học bổng của hội khuyến học Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024:

Theo Thư ngỏ của Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) thông tin về học bổng Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Mục tiêu: Góp phần trong việc khuyến học cho NCS, HV.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

Số suất học bổng dự kiến năm 2024:

- 19 suất học bổng thạc sĩ: 10.000.000đ/suất.

- 07 suất học bổng tiến sĩ: 20.000.000đ/suất.

3. Tiêu chí lựa chọn:

a. Đối với học viên cao học:

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập trung bình tích lũy đạt tối thiểu 7.0 điểm.

- Sản phẩm NCKH: ưu tiên các ứng viên có bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín; hoặc trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với HV năm cuối).

- Ưu tiên các học viên nộp học bổng lần đầu tiên.

- Ưu tiên các học viên có điều kiện kinh tế khó khăn (có minh chứng kèm theo).

b. Đối với nghiên cứu sinh

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập tích lũy đạt tối thiểu 7.5 điểm.

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.

- Sản phẩm NCKH: ưu tiên các ứng viên có bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với NCS năm thứ hai và năm thứ ba).
 

4. Thông tin về hồ sơ: nộp tại Phòng Đào tạo SĐH, gồm:

-  Đơn xin học bổng, Bài luận cá nhân (tối đa 02 tờ A4).

-  Lý lịch khoa học (in từ trang thông tin cá nhân).

Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH (nếu có).

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

5. Quy trình cấp xét học bổng

Phòng Đào tạo SĐH tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia học bổng đến ngày 15/5/2024, lập danh sách xếp theo thứ tự đánh giá hồ sơ của ứng viên từ cao xuống thấp và gửi Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam.

Kết quả xét duyệt trao học bổng của Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam sẽ được thông báo cuối tháng 5/2024.

Trân trọng kính chào./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/04/2024          

Học bổng Sau Đại học của Hội khuyến học Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin học bổng của hội khuyến học Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024:

Theo Thư ngỏ của Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) thông tin về học bổng Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Mục tiêu: Góp phần trong việc khuyến học cho NCS, HV.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

Số suất học bổng dự kiến năm 2024:

- 19 suất học bổng thạc sĩ: 10.000.000đ/suất.

- 07 suất học bổng tiến sĩ: 20.000.000đ/suất.

3. Tiêu chí lựa chọn:

a. Đối với học viên cao học:

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập trung bình tích lũy đạt tối thiểu 7.0 điểm.

- Sản phẩm NCKH: ưu tiên các ứng viên có bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín; hoặc trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với HV năm cuối).

- Ưu tiên các học viên nộp học bổng lần đầu tiên.

- Ưu tiên các học viên có điều kiện kinh tế khó khăn (có minh chứng kèm theo).

b. Đối với nghiên cứu sinh

- Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

- Có kết quả học tập tích lũy đạt tối thiểu 7.5 điểm.

- Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.

- Sản phẩm NCKH: ưu tiên các ứng viên có bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với NCS năm thứ hai và năm thứ ba).
 

4. Thông tin về hồ sơ: nộp tại Phòng Đào tạo SĐH, gồm:

-  Đơn xin học bổng, Bài luận cá nhân (tối đa 02 tờ A4).

-  Lý lịch khoa học (in từ trang thông tin cá nhân).

Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH (nếu có).

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

5. Quy trình cấp xét học bổng

Phòng Đào tạo SĐH tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia học bổng đến ngày 15/5/2024, lập danh sách xếp theo thứ tự đánh giá hồ sơ của ứng viên từ cao xuống thấp và gửi Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam.

Kết quả xét duyệt trao học bổng của Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam sẽ được thông báo cuối tháng 5/2024.

Trân trọng kính chào./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012