Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp BSMS          

I. Quy trình đăng ký BSMS
quy trinh huong dk bsms
II. Câu hỏi thường gặp

1. Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/# và chọn tab: Liên thông ĐH-THS

2. Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu khi nào?

Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu vào tháng 05, 11 hàng năm

3. Đăng ký liên thông ĐH-Ths ở đâu?

Đăng ký liên thông tại link sau chú ý thời gian của đợt đăng ký: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

4. Xem danh mục môn học xét miễn tương ở đâu?

Xem danh môn học xét miễn tương tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

5. Học phí liên thông ĐH-ThS tính như thế nào?

Học phí liên thông ĐH-ThS được tính: Đơn giá/Tín chỉ, theo quy định của Phòng kế học tài chính chi tiết xem tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/quy-che-quy-dinh (Chú ý quyết định hiện hành)

6. Thủ tục chuyển điểm của chương trình liên thông ĐH-Ths theo danh mục xét miễn như thế nào, điểm chuyển là điểm số hay điểm miễn?

Phòng Sau đại học sẽ làm thủ tục chuyển khi học kỳ kết thúc và có điểm môn học, điểm chuyển là điểm số, Chú ý: Quy định điểm chuyển của Phòng Đào tạo từ HK222. Riêng những môn tự chọn Phòng sẽ gửi email yêu cầu sinh viên liên thông ĐH-ThS chọn môn -> Phòng tổng hợp và gửi file chuyển điểm xuống Phòng đào tạo.

7. Tổng số tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương là bao nhiêu, tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông là bao nhiêu?

- Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2018 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2019 tổng tín chỉ được chuyển phải đảm bảo sao cho tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ  tối thiểu 180 tín chỉ.
 
 Ví dụ: Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 132 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 12 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học (tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ  tối thiểu 180 tín chỉ) ; Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 128 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 8 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học.

- Tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông ĐH - ThS không vượt quá 50% tổng tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ.

Ví dụ: Tổng tín chỉ CTĐT Thạc sĩ ngành A là 60 -> Người học tham gia chương trình liên thông ĐH - ThS chỉ được học trước tối đa 30 tín chỉ.

8. Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/hoan-tat-ho-so-lien-thong-dh-ths

9. Liên thông có được miễn ngoại ngữ đầu vào khi hoàn tất hồ sơ hay không?

Bắt đầu từ đợt tuyển sinh tháng 06 năm 2022 theo quy định của Bộ GDĐT tất cả sinh viên liên thông ĐH-ThS sẽ hoàn tất hồ sơ theo hình thức xét tuyểnbắt buộc phải có có Ngoại ngữ đầu vào theo quy định của kỳ Tuyển sinh hiện hành.

10. Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu không đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ liên thông (ngoại ngữ không đạt) kết quả chương trình liên thông ĐH-Ths bảo lưu bao nhiêu năm?

- Hồ sơ hoàn tất Chương trình liên thông ĐH-ThS được công nhận trong vòng 02 năm tính từ ngày trên bằng tốt nghiệp ĐH

- Điểm tích lũy Chương trình liên thông ĐH-ThS được bảo lưu trong vòng 05 năm kể từ ngày có điểm.

11. Hệ VLVH, Liên thông CĐ-ĐH, CLC có được tham gia chương trình liên thông hay không

Tất cả các hệ ĐH thuộc trường ĐHBK đều được tham gia chương trình liên thông nếu Điểm trung bình tích lũy ≥ 7.0 và Tín chỉ tích lũy ≥ 60, tuy nhiên những hệ mà chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không được chuyển điểm theo danh mục môn học tương đương.


1.      Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/# và chọn tab: Liên thông ĐH-THS

2.      Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu khi nào

Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu vào tháng 05, 11 hàng năm

3.      Đăng ký liên thông ĐH-Ths ở đâu?

Đăng ký liên thông tại link sau chú ý thời gian của đợt đăng ký: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

4.      Xem danh mục môn học xét miễn tương ở đâu?

Xem danh môn học xét miễn tương tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

5.      Học phí liên thông ĐH-ThS tính như thế nào?

Học phí liên thông ĐH-ThS được tính: Đơn giá/Tín chỉ, theo quy định của Phòng kế học tài chính chi tiết xem tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/quy-che-quy-dinh (Chú ý quyết định hiện hành)

6.      Thủ tục chuyển điểm của chương trình liên thông ĐH-Ths theo danh mục xét miễn như thế nào, điểm chuyển là điểm số hay điểm miễn?

Phòng Sau đại học sẽ làm thủ tục chuyển khi học kỳ kết thúc và có điểm môn học, điểm chuyển là điểm miễn (điểm 12). Riêng những môn tự chọn Phòng sẽ gửi email yêu cầu sinh viên liên thông ĐH-ThS chọn môn à Phòng tổng hợp và gửi file chuyển điểm xuống Phòng đào tạo.

7.      Tổng số tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương là bao nhiêu, tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông là bao nhiêu?

- Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2020 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2021 trở đi tối đa là 12TC

-  Tổng số tín chỉ tích lũy tối đa ở Chương trình liên thông ĐH-ThS là 50% của tổng số tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ

8.      Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu

Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/hoan-tat-ho-so-lien-thong-dh-ths

9.      Liên thông có được miễn ngoại ngữ đầu vào khi hoàn tất hồ sơ hay không

Bắt đầu từ đợt tuyển sinh tháng 06 năm 2022 theo quy định của Bộ GDĐT tất cả sinh viên liên thông ĐH-ThS sẽ hoàn tất hồ sơ theo hình thức Xét tuyển và bắt buộc phải có có Ngoại ngữ đầu vào theo quy định của kỳ Tuyển sinh hiện hành.

10. Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu không đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ liên thông (ngoại ngữ không đạt) kết quả chương trình liên thông ĐH-Ths bảo lưu bao nhiêu năm.

- Hồ sơ hoàn tất Chương trình liên thông ĐH-ThS được công nhận trong vòng 02 năm tính từ ngày trên bằng tốt nghiệp ĐH

- Điểm tích lũy Chương trình liên thông ĐH-ThS được bảo lưu trong vòng 05 năm kể từ ngày có điểm.

11. Hệ VLVH, Liên thông CĐ-ĐH, CLC có được tham gia chương trình liên thông hay không

Tất cả các hệ ĐH thuộc trường ĐHBK đều được tham gia chương trình liên thông nếu Điểm trung bình tích lũy ≥ 7.0 và Tín chỉ tích lũy ≥ 60, tuy nhiên những hệ mà chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không được chuyển điểm theo danh mục môn học tương đương.

 Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp BSMS          

I. Quy trình đăng ký BSMS
quy trinh huong dk bsms
II. Câu hỏi thường gặp

1. Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/# và chọn tab: Liên thông ĐH-THS

2. Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu khi nào?

Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu vào tháng 05, 11 hàng năm

3. Đăng ký liên thông ĐH-Ths ở đâu?

Đăng ký liên thông tại link sau chú ý thời gian của đợt đăng ký: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

4. Xem danh mục môn học xét miễn tương ở đâu?

Xem danh môn học xét miễn tương tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

5. Học phí liên thông ĐH-ThS tính như thế nào?

Học phí liên thông ĐH-ThS được tính: Đơn giá/Tín chỉ, theo quy định của Phòng kế học tài chính chi tiết xem tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/quy-che-quy-dinh (Chú ý quyết định hiện hành)

6. Thủ tục chuyển điểm của chương trình liên thông ĐH-Ths theo danh mục xét miễn như thế nào, điểm chuyển là điểm số hay điểm miễn?

Phòng Sau đại học sẽ làm thủ tục chuyển khi học kỳ kết thúc và có điểm môn học, điểm chuyển là điểm số, Chú ý: Quy định điểm chuyển của Phòng Đào tạo từ HK222. Riêng những môn tự chọn Phòng sẽ gửi email yêu cầu sinh viên liên thông ĐH-ThS chọn môn -> Phòng tổng hợp và gửi file chuyển điểm xuống Phòng đào tạo.

7. Tổng số tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương là bao nhiêu, tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông là bao nhiêu?

- Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2018 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2019 tổng tín chỉ được chuyển phải đảm bảo sao cho tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ  tối thiểu 180 tín chỉ.
 
 Ví dụ: Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 132 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 12 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học (tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ  tối thiểu 180 tín chỉ) ; Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 128 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 8 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học.

- Tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông ĐH - ThS không vượt quá 50% tổng tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ.

Ví dụ: Tổng tín chỉ CTĐT Thạc sĩ ngành A là 60 -> Người học tham gia chương trình liên thông ĐH - ThS chỉ được học trước tối đa 30 tín chỉ.

8. Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/hoan-tat-ho-so-lien-thong-dh-ths

9. Liên thông có được miễn ngoại ngữ đầu vào khi hoàn tất hồ sơ hay không?

Bắt đầu từ đợt tuyển sinh tháng 06 năm 2022 theo quy định của Bộ GDĐT tất cả sinh viên liên thông ĐH-ThS sẽ hoàn tất hồ sơ theo hình thức xét tuyểnbắt buộc phải có có Ngoại ngữ đầu vào theo quy định của kỳ Tuyển sinh hiện hành.

10. Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu không đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ liên thông (ngoại ngữ không đạt) kết quả chương trình liên thông ĐH-Ths bảo lưu bao nhiêu năm?

- Hồ sơ hoàn tất Chương trình liên thông ĐH-ThS được công nhận trong vòng 02 năm tính từ ngày trên bằng tốt nghiệp ĐH

- Điểm tích lũy Chương trình liên thông ĐH-ThS được bảo lưu trong vòng 05 năm kể từ ngày có điểm.

11. Hệ VLVH, Liên thông CĐ-ĐH, CLC có được tham gia chương trình liên thông hay không

Tất cả các hệ ĐH thuộc trường ĐHBK đều được tham gia chương trình liên thông nếu Điểm trung bình tích lũy ≥ 7.0 và Tín chỉ tích lũy ≥ 60, tuy nhiên những hệ mà chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không được chuyển điểm theo danh mục môn học tương đương.


1.      Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu?

Xem thông tin về chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/# và chọn tab: Liên thông ĐH-THS

2.      Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu khi nào

Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS bắt đầu vào tháng 05, 11 hàng năm

3.      Đăng ký liên thông ĐH-Ths ở đâu?

Đăng ký liên thông tại link sau chú ý thời gian của đợt đăng ký: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

4.      Xem danh mục môn học xét miễn tương ở đâu?

Xem danh môn học xét miễn tương tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

5.      Học phí liên thông ĐH-ThS tính như thế nào?

Học phí liên thông ĐH-ThS được tính: Đơn giá/Tín chỉ, theo quy định của Phòng kế học tài chính chi tiết xem tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/quy-che-quy-dinh (Chú ý quyết định hiện hành)

6.      Thủ tục chuyển điểm của chương trình liên thông ĐH-Ths theo danh mục xét miễn như thế nào, điểm chuyển là điểm số hay điểm miễn?

Phòng Sau đại học sẽ làm thủ tục chuyển khi học kỳ kết thúc và có điểm môn học, điểm chuyển là điểm miễn (điểm 12). Riêng những môn tự chọn Phòng sẽ gửi email yêu cầu sinh viên liên thông ĐH-ThS chọn môn à Phòng tổng hợp và gửi file chuyển điểm xuống Phòng đào tạo.

7.      Tổng số tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương là bao nhiêu, tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông là bao nhiêu?

- Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2020 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2021 trở đi tối đa là 12TC

-  Tổng số tín chỉ tích lũy tối đa ở Chương trình liên thông ĐH-ThS là 50% của tổng số tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ

8.      Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS ở đâu

Xem hướng dẫn hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS tại link: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/hoan-tat-ho-so-lien-thong-dh-ths

9.      Liên thông có được miễn ngoại ngữ đầu vào khi hoàn tất hồ sơ hay không

Bắt đầu từ đợt tuyển sinh tháng 06 năm 2022 theo quy định của Bộ GDĐT tất cả sinh viên liên thông ĐH-ThS sẽ hoàn tất hồ sơ theo hình thức Xét tuyển và bắt buộc phải có có Ngoại ngữ đầu vào theo quy định của kỳ Tuyển sinh hiện hành.

10. Sau khi tốt nghiệp ĐH nếu không đủ điều kiện hoàn tất hồ sơ liên thông (ngoại ngữ không đạt) kết quả chương trình liên thông ĐH-Ths bảo lưu bao nhiêu năm.

- Hồ sơ hoàn tất Chương trình liên thông ĐH-ThS được công nhận trong vòng 02 năm tính từ ngày trên bằng tốt nghiệp ĐH

- Điểm tích lũy Chương trình liên thông ĐH-ThS được bảo lưu trong vòng 05 năm kể từ ngày có điểm.

11. Hệ VLVH, Liên thông CĐ-ĐH, CLC có được tham gia chương trình liên thông hay không

Tất cả các hệ ĐH thuộc trường ĐHBK đều được tham gia chương trình liên thông nếu Điểm trung bình tích lũy ≥ 7.0 và Tín chỉ tích lũy ≥ 60, tuy nhiên những hệ mà chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không được chuyển điểm theo danh mục môn học tương đương.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012