Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS (cập nhật 12/06/2023)          

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Chú ý:
 
         - Quy định về điểm chuyển liên thông ĐH - ThS: Bắt đầu từ HK222 điểm chuyển từ Thạc sĩ xuống Đại học là điểm số

           + Quy định điểm chuyển từ Thạc sĩ xuống Đại học theo danh mục xét miễn liên thông ĐH - ThS xem  tại đây>>  (chú ý chọn -> Các thay đổi chính về học vụ từ học kỳ 222 -> "Môn học tương đương thay thế")

           + Biên bản họp Hội đồng học vụ Đại học và Sau đại học Trang 17.

        
- Học phí liên thông ĐH-ThS theo tín chỉ xem mục 5 của II
   

         - Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2018 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2019 tổng số tín chỉ được chuyển đảm bảo tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ tối thiểu là 180 tín chỉ.

            Ví dụ: Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 132 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 12 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học; Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 128 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 8 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học.

          - Tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông ĐH - ThS không vượt quá 50% tổng tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ.

           Ví dụ: Tổng tín chỉ CTĐT Thạc sĩ ngành A là 60 -> Người học tham gia chương trình liên thông ĐH - ThS chỉ được học trước tối đa 30 tín chỉ. Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS (cập nhật 12/06/2023)          

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Chú ý:
 
         - Quy định về điểm chuyển liên thông ĐH - ThS: Bắt đầu từ HK222 điểm chuyển từ Thạc sĩ xuống Đại học là điểm số

           + Quy định điểm chuyển từ Thạc sĩ xuống Đại học theo danh mục xét miễn liên thông ĐH - ThS xem  tại đây>>  (chú ý chọn -> Các thay đổi chính về học vụ từ học kỳ 222 -> "Môn học tương đương thay thế")

           + Biên bản họp Hội đồng học vụ Đại học và Sau đại học Trang 17.

        
- Học phí liên thông ĐH-ThS theo tín chỉ xem mục 5 của II
   

         - Tổng tín chỉ được chuyển xuống Đại học theo danh mục môn học xét miễn tương đương đối với khóa 2018 về trước tối đa là 15TC, từ khóa 2019 tổng số tín chỉ được chuyển đảm bảo tổng số tín chỉ tích lũy của người học ở bậc Đại học và Thạc sĩ tối thiểu là 180 tín chỉ.

            Ví dụ: Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 132 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 12 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học; Nếu CTĐT của CTĐT bậc Đại học là 128 tín chỉ, sinh viên được xét chuyển tối đa 8 tín chỉ từ bậc Cao học xuống bậc Đại học.

          - Tổng số tín chỉ tích lũy chương trình liên thông ĐH - ThS không vượt quá 50% tổng tín chỉ chương trình đào tạo Thạc sĩ.

           Ví dụ: Tổng tín chỉ CTĐT Thạc sĩ ngành A là 60 -> Người học tham gia chương trình liên thông ĐH - ThS chỉ được học trước tối đa 30 tín chỉ.© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012