Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/12/2022          

Thông báo Tạm ngưng hỗ trợ in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án

Theo thông báo số 25/ĐHBK-TV ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc Thư viện hỗ trợ Học Viên trong việc in, đóng bìa và ghi CD Luận văn, luận án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Học viên cao học/ Nghiên cứu sinh hoàn thành thủ tục nộp lưu chiểu trong giai đoạn dịch bệnh.
Tuy nhiên hiện nay Thư viện phải thực hiện bố trí lại các vị trí công việc, do đó, Thư viện sẽ tạm ngưng hoạt động hỗ trợ in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án từ ngày 01/01/2023 đến khi có thông báo mới.
Thư viện vẫn sẽ thực hiện hỗ trợ Học viên cao học/Nghiên cứu sinh trong việc tư vấn, góp ý về quy trình nộp lưu chiểu và thể thức trình bài luận văn, luận án theo quy định trước khi in nộp lưu chiểu về thư viện.
Thư viện kính nhờ phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Học viên cao học/ Nghiên Cứu sinh về vệc tạm ngưng hỗ trỗ này.
Trân trọng./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/12/2022          

Thông báo Tạm ngưng hỗ trợ in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án

Theo thông báo số 25/ĐHBK-TV ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc Thư viện hỗ trợ Học Viên trong việc in, đóng bìa và ghi CD Luận văn, luận án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Học viên cao học/ Nghiên cứu sinh hoàn thành thủ tục nộp lưu chiểu trong giai đoạn dịch bệnh.
Tuy nhiên hiện nay Thư viện phải thực hiện bố trí lại các vị trí công việc, do đó, Thư viện sẽ tạm ngưng hoạt động hỗ trợ in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án từ ngày 01/01/2023 đến khi có thông báo mới.
Thư viện vẫn sẽ thực hiện hỗ trợ Học viên cao học/Nghiên cứu sinh trong việc tư vấn, góp ý về quy trình nộp lưu chiểu và thể thức trình bài luận văn, luận án theo quy định trước khi in nộp lưu chiểu về thư viện.
Thư viện kính nhờ phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Học viên cao học/ Nghiên Cứu sinh về vệc tạm ngưng hỗ trỗ này.
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012