Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/08/2023          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 17/08/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 17/08/2023.

Lý do: Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 và Sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/08/2023          

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 17/08/2023

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên buổi sáng ngày 17/08/2023.

Lý do: Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 và Sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012