Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/12/2022          

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và lịch học bù

Theo Thông báo số 280/TB-ĐHBK ngày 07/12/2022 của Trường Đại học Bách khoa về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và lịch học bù như sau:

1. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 01/01/2023 (chủ nhật) được nghỉ và không bắt buộc học bù.
Trường hợp Giảng viên có nhu cầu dạy bù để đảm bảo khối lượng nội dung của môn học, Giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy bù và thông báo đến học viên.

2. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 31/12/2022 (thứ bảy) và 02/01/2023 (thứ hai) được nghỉ học.
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.

Thời khóa biểu cụ thể đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang pgs.hcmut.edu.vn.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/12/2022          

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và lịch học bù

Theo Thông báo số 280/TB-ĐHBK ngày 07/12/2022 của Trường Đại học Bách khoa về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và lịch học bù như sau:

1. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 01/01/2023 (chủ nhật) được nghỉ và không bắt buộc học bù.
Trường hợp Giảng viên có nhu cầu dạy bù để đảm bảo khối lượng nội dung của môn học, Giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy bù và thông báo đến học viên.

2. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 31/12/2022 (thứ bảy) và 02/01/2023 (thứ hai) được nghỉ học.
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp khi kết thúc môn học (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.

Thời khóa biểu cụ thể đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang pgs.hcmut.edu.vn.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012