Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/11/2022          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 12/11/2022 tại tòa nhà B6

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 11 năm 2022 tại tòa nhà B6, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc thay đổi phòng học vào ngày thứ bảy, 12/11/2022, cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học cũ Phòng học ngày 12/11/2022 CBGD Khoa
1 085451 Tối ưu hóa kết cấu 7 4 - 6 303B6 604B4 TS. Liêu Xuân Quí Khoa Kỹ thuật Xây dựng
2 085190 Phân tích phi tuyến kết cấu 7 7 - 9 303B6 502B4 PGS.TS Ngô Hữu Cường
TS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm
Khoa Kỹ thuật Xây dựng
3 085446 Cơ kết cấu nâng cao 7 10 - 12 303B6 502B4 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. 

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 09/11/2022          

Thông báo thay đổi phòng học ngày 12/11/2022 tại tòa nhà B6

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt tháng 11 năm 2022 tại tòa nhà B6, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc thay đổi phòng học vào ngày thứ bảy, 12/11/2022, cụ thể như sau:

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học cũ Phòng học ngày 12/11/2022 CBGD Khoa
1 085451 Tối ưu hóa kết cấu 7 4 - 6 303B6 604B4 TS. Liêu Xuân Quí Khoa Kỹ thuật Xây dựng
2 085190 Phân tích phi tuyến kết cấu 7 7 - 9 303B6 502B4 PGS.TS Ngô Hữu Cường
TS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm
Khoa Kỹ thuật Xây dựng
3 085446 Cơ kết cấu nâng cao 7 10 - 12 303B6 502B4 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. 

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012