Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/04/2022          

Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm 2022 và lịch học bù

Theo Thông báo số 46/TB-ĐHBK ngày 01/4/2022 và Thông báo số 48/TB-ĐHBK ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Bách khoa về lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lịch nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm 2022, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ kế hoạch nghỉ lễ và lịch học bù như sau:

1. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 10/4 (chủ nhật), 30/4 (thứ bảy), 01/5/2022 (chủ nhật) được nghỉ và không học bù.
Trường hợp Giảng viên có nhu cầu dạy bù để đảm bảo khối lượng nội dung của môn học, Giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy bù và thông báo đến học viên.

2. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 09/4 (thứ bảy), 11/4 (thứ hai), 02/5 (thứ hai) và 03/5/2022 (thứ ba) được nghỉ học.
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp sau thời gian nghỉ lễ (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.

Thời khóa biểu cụ thể đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang pgs.hcmut.edu.vn.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/04/2022          

Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm 2022 và lịch học bù

Theo Thông báo số 46/TB-ĐHBK ngày 01/4/2022 và Thông báo số 48/TB-ĐHBK ngày 04/4/2022 của Trường Đại học Bách khoa về lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lịch nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm 2022, nay Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ kế hoạch nghỉ lễ và lịch học bù như sau:

1. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 10/4 (chủ nhật), 30/4 (thứ bảy), 01/5/2022 (chủ nhật) được nghỉ và không học bù.
Trường hợp Giảng viên có nhu cầu dạy bù để đảm bảo khối lượng nội dung của môn học, Giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy bù và thông báo đến học viên.

2. Các lớp học có thời khóa biểu vào ngày 09/4 (thứ bảy), 11/4 (thứ hai), 02/5 (thứ hai) và 03/5/2022 (thứ ba) được nghỉ học.
Lịch học bù của các lớp học này sẽ được bố trí vào tuần kế tiếp sau thời gian nghỉ lễ (vào đúng thứ, tiết và phòng học (nếu có) của môn học tương ứng).
Trường hợp Giảng viên sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, Giảng viên sẽ thông báo đến học viên.

Thời khóa biểu cụ thể đã được Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật tại trang pgs.hcmut.edu.vn.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012