Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/11/2023          

Kế hoạch thực hiện đề cương (K2021 trở về trước), Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ (K2022 trở về sau) HK2/2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên kế hoạch đăng ký đề cương (K2021 trở về trước), Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ (K2022 trở về sau) cụ thể như sau:

  • Học viên từ khóa 2021 trở về trước đăng ký đề cương online HK2/2023-2024:

STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online
(HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương/Luận văn")
11 → 17/12/2023

08 → 14/01/2024
 (đợt bổ sung)


Kế hoạch này áp dụng chung cho tất cả các ngành (ngoại trừ  ngành QTKD theo dõi thông báo trên trang web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương-Luận văn" 21/12/2023
18/01/2024 (đợt bổ sung)
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 15/01 → 02/2/2024
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý ngành & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 15/01 → 12/5/2024
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 20/5 → 10/6/2024
6 Thời gian thực hiện luận văn sau khi học viên hoàn thành đề cương (dự kiến)
UD: 26/8/2024→4/12/2024

NC: 26/8/2024→25/5/2025
 
Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký đề cương:

   - PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành.
   - PTNCcó đăng ký môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học"


+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥450, IELTS≥4.5,... còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

  • Học viên từ khóa 2022 trở về sau đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  HK2/2023-2024:
STT

Nội dung

Thời hạn


1Học viên đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương/Luận văn")11 → 17/12/2023
08 → 14/01/2024 (đợt bổ sung)2Thời hạn nộp phiếu đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ cho phòng Đào tạo Sau đại học (in trên hệ thống)19/01/20243Học viên kiểm tra thông tin, kết quả giao Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  trên web tại mục “Đề cương-Luận văn”02/2/20244Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  ĐATN: 15/01→ 12/5/2024

  LVThs: 15/01→ 14/12/2024
Quy trình đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa 2022 trở về sau:

1.      Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn online trên website mục Đăng ký luận văn. Học viên điền đầy đủ tên đề tài Tiếng Việt, Tiếng Anh, Cán bộ hướng dẫn (Học viên cần liên hệ trước với cán bộ hướng dẫn).

2.      Lưu và In biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn từ hệ thống.

3.      Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn được in từ hệ thống cho Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn xét duyệt.

4.      Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn có chữ ký của Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho Phòng Đào tạo Sau đại học theo thời hạn thông báo.

Lưu ý: Điều kiện để giao đề tài:

Hướng Ứng dụng: từ 39 tín chỉ bao gồm khối kiến thức tốt nghiệp (6 tín chỉ), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu: từ 33 tín chỉ bao gồm Các chuyên đề nghiên cứu (9 tín chỉ), Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao (505933), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu chuyên sâu: hoàn thành Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao, Triết học, hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Điều kiện bảo vệ đề tài: Cho nợ 4 tín chỉ môn học, học viên hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 2.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 30/11/2023          

Kế hoạch thực hiện đề cương (K2021 trở về trước), Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ (K2022 trở về sau) HK2/2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên kế hoạch đăng ký đề cương (K2021 trở về trước), Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ (K2022 trở về sau) cụ thể như sau:

  • Học viên từ khóa 2021 trở về trước đăng ký đề cương online HK2/2023-2024:

STT Nội dung Thời hạn Ghi chú
1 Học viên đăng ký đề cương online
(HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương/Luận văn")
11 → 17/12/2023

08 → 14/01/2024
 (đợt bổ sung)


Kế hoạch này áp dụng chung cho tất cả các ngành (ngoại trừ  ngành QTKD theo dõi thông báo trên trang web của Khoa)      
2 Học viên theo dõi kết quả xét điều kiện làm đề cương trên web tại mục "Đề cương-Luận văn" 21/12/2023
18/01/2024 (đợt bổ sung)
3 Học viên đủ điều kiện làm đề cương liên hệ Khoa QL ngành để đăng ký đề tài LVThS (theo mẫu đính kèm bên dưới) 15/01 → 02/2/2024
4 Thời gian thực hiện đề cương (HV phải liên hệ Khoa quản lý ngành & BM đào tạo để đuợc hướng dẫn) 15/01 → 12/5/2024
5 Khoa tổ chức đánh giá đề cương LV 20/5 → 10/6/2024
6 Thời gian thực hiện luận văn sau khi học viên hoàn thành đề cương (dự kiến)
UD: 26/8/2024→4/12/2024

NC: 26/8/2024→25/5/2025
 
Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký đề cương:

   - PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành.
   - PTNCcó đăng ký môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học"


+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC - kể cả khối kiến thức bổ sung - và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥450, IELTS≥4.5,... còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

  • Học viên từ khóa 2022 trở về sau đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  HK2/2023-2024:
STT

Nội dung

Thời hạn


1Học viên đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ online (HV login vào www.pgs.hcmut.edu.vn; chọn mục "Đăng ký đề cương/Luận văn")11 → 17/12/2023
08 → 14/01/2024 (đợt bổ sung)2Thời hạn nộp phiếu đăng ký Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ cho phòng Đào tạo Sau đại học (in trên hệ thống)19/01/20243Học viên kiểm tra thông tin, kết quả giao Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  trên web tại mục “Đề cương-Luận văn”02/2/20244Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ  ĐATN: 15/01→ 12/5/2024

  LVThs: 15/01→ 14/12/2024
Quy trình đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa 2022 trở về sau:

1.      Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn online trên website mục Đăng ký luận văn. Học viên điền đầy đủ tên đề tài Tiếng Việt, Tiếng Anh, Cán bộ hướng dẫn (Học viên cần liên hệ trước với cán bộ hướng dẫn).

2.      Lưu và In biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn từ hệ thống.

3.      Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn được in từ hệ thống cho Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn xét duyệt.

4.      Học viên nộp biểu mẫu Đăng ký Đồ án tốt nghiệp/Luận văn có chữ ký của Bộ môn đào tạo, Cán bộ hướng dẫn trực tiếp cho Phòng Đào tạo Sau đại học theo thời hạn thông báo.

Lưu ý: Điều kiện để giao đề tài:

Hướng Ứng dụng: từ 39 tín chỉ bao gồm khối kiến thức tốt nghiệp (6 tín chỉ), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu: từ 33 tín chỉ bao gồm Các chuyên đề nghiên cứu (9 tín chỉ), Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao (505933), hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Hướng nghiên cứu chuyên sâu: hoàn thành Chuyên đề Phương pháp NCKH nâng cao, Triết học, hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.

Điều kiện bảo vệ đề tài: Cho nợ 4 tín chỉ môn học, học viên hoàn thành ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 2.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012