Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/04/2024          

Gia hạn thời gian thực hiện, kế hoạch đánh giá đồ án/luận văn thạc sĩ đợt 15/01/2024 (HK2/2023-2024)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện và kế hoạch tổ chức đánh giá đồ án/luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, Hội đồng ngành và Khoa quản lý) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH. 

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 22/4→ 10/5/2024.

- Ngày nộp đồ án/luận văn dự kiến: 20/5/2024 (thời gian cụ thể tùy bộ môn)

-
Thời gian tổ chức đánh giá đồ án/luận văn dự kiến: 30/5→ 17/6/2024

Đối với các học viên không đủ điều kiện bảo vệ đồ án/luận văn, học viên vẫn phải nộp LVThS theo đúng thời hạn. Học viên cần liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 27/5/2024 để làm thủ tục bảo lưu luận văn.
Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.
- Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ qua email: dtthang@hcmut.edu.vn.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/04/2024          

Gia hạn thời gian thực hiện, kế hoạch đánh giá đồ án/luận văn thạc sĩ đợt 15/01/2024 (HK2/2023-2024)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện và kế hoạch tổ chức đánh giá đồ án/luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, Hội đồng ngành và Khoa quản lý) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH. 

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 22/4→ 10/5/2024.

- Ngày nộp đồ án/luận văn dự kiến: 20/5/2024 (thời gian cụ thể tùy bộ môn)

-
Thời gian tổ chức đánh giá đồ án/luận văn dự kiến: 30/5→ 17/6/2024

Đối với các học viên không đủ điều kiện bảo vệ đồ án/luận văn, học viên vẫn phải nộp LVThS theo đúng thời hạn. Học viên cần liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 27/5/2024 để làm thủ tục bảo lưu luận văn.
Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.
- Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ qua email: dtthang@hcmut.edu.vn.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012