Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2009

                                           LỜI NÓI ĐẦU

Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp
những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách
Khoa (ĐHBK) - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh  để học viên cao học hoạch
định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.

Sổ tay năm học 2009 – 2010 bao gồm các nội dung chính:

    A.  Quy định quản lý học vụ cao học
    B.  Quy trình quản lý học vụ cao học
    C.  Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
    D.  Danh mục chương trình đào tạo SĐH
    E.  Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ
    F.  Quy định quản lý học vụ nghiên cứu sinh
    G.  Thư viện – CSDL trực tuyến – Tạp chí khoa học
    H.  Phòng thí nghiệm  
    I.  Kế hoạch học tập năm học 2009 – 2010
    J.  Hướng dẫn sử dụng Website Phòng Đào tạo SĐH

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, học viên cần tìm
hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn trong
Sổ tay học vụ này hoặc trên mạng theo  địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau  đại học,
Trường ĐHBK: https://www.pgs.hcmut.edu.vn

Ý kiến đóng góp và thắc mắc về đào tạo SĐH xin gửi bằng Email theo địa chỉ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với chuyên viên học vụ Cao học (Cô Nguyễn Thị
Ngọc Dung), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5263) hoặc chuyên viên học vụ Nghiên
cứu sinh (Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5143)./.

 Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2009

                                           LỜI NÓI ĐẦU

Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp
những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách
Khoa (ĐHBK) - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh  để học viên cao học hoạch
định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.

Sổ tay năm học 2009 – 2010 bao gồm các nội dung chính:

    A.  Quy định quản lý học vụ cao học
    B.  Quy trình quản lý học vụ cao học
    C.  Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
    D.  Danh mục chương trình đào tạo SĐH
    E.  Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ
    F.  Quy định quản lý học vụ nghiên cứu sinh
    G.  Thư viện – CSDL trực tuyến – Tạp chí khoa học
    H.  Phòng thí nghiệm  
    I.  Kế hoạch học tập năm học 2009 – 2010
    J.  Hướng dẫn sử dụng Website Phòng Đào tạo SĐH

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, học viên cần tìm
hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn trong
Sổ tay học vụ này hoặc trên mạng theo  địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau  đại học,
Trường ĐHBK: https://www.pgs.hcmut.edu.vn

Ý kiến đóng góp và thắc mắc về đào tạo SĐH xin gửi bằng Email theo địa chỉ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với chuyên viên học vụ Cao học (Cô Nguyễn Thị
Ngọc Dung), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5263) hoặc chuyên viên học vụ Nghiên
cứu sinh (Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 083-8647256 (ext: 5143)./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012