Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2005

                                             LỜI NÓI ĐẦU
 
 Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh (sau  đây gọi tắt là Sổ tay)  được        
phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo
sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại Học Quốc Gia
TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) để học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh
(NCS) hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.

Sổ tay năm học  2005 – 2006 bao gồm các phần nội dung chính:

 • ƒDanh mục chương trình đào tạo sau đại học ƒ 
 • Chương trình đào tạo thạc sĩ
 • Quy định học vụ
 • Quy trình quản lý học vụ
 • Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
 • Hệ thống thư viện – cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm
 • Biểu đồ kế hoạch học tập cao học

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, HV và NCS cần  
tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn
trong Sổ tay này hoặc trên mạng theo  địa chỉ của Phòng  Đào tạo Sau  đại học   
(Phòng ĐT-SĐH), Trường Đại Học Bách Khoa: https://www.rd.hcmut.edu.vn
 
Mọi ý kiến  đóng góp và thắc mắc về  đào tạo SĐH xin gửi bằng E-mail theo    
địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với thư ký học vụ Cao học (Cô Nguyễn
Thị Ngọc Dung),  điện thoại: 08-8647256 (ext: 5262) hoặc chuyên viên học vụ
Nghiên cứu sinh (Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5263).

 Sổ tay học vụ

Xem tất cả

Sổ tay học vụ năm 2005

                                             LỜI NÓI ĐẦU
 
 Sổ tay học vụ cao học - nghiên cứu sinh (sau  đây gọi tắt là Sổ tay)  được        
phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo
sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại Học Quốc Gia
TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) để học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh
(NCS) hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất.

Sổ tay năm học  2005 – 2006 bao gồm các phần nội dung chính:

 • ƒDanh mục chương trình đào tạo sau đại học ƒ 
 • Chương trình đào tạo thạc sĩ
 • Quy định học vụ
 • Quy trình quản lý học vụ
 • Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng
 • Hệ thống thư viện – cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm
 • Biểu đồ kế hoạch học tập cao học

Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, HV và NCS cần  
tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn
trong Sổ tay này hoặc trên mạng theo  địa chỉ của Phòng  Đào tạo Sau  đại học   
(Phòng ĐT-SĐH), Trường Đại Học Bách Khoa: https://www.rd.hcmut.edu.vn
 
Mọi ý kiến  đóng góp và thắc mắc về  đào tạo SĐH xin gửi bằng E-mail theo    
địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ với thư ký học vụ Cao học (Cô Nguyễn
Thị Ngọc Dung),  điện thoại: 08-8647256 (ext: 5262) hoặc chuyên viên học vụ
Nghiên cứu sinh (Cô Nguyễn Liêm Ngoan), điện thoại: 08-8647256 (ext: 5263).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012