Ngày 06/12/2023

Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (học viên Cao học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định 3677/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trân trọng./.

Ngày 06/12/2023

Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (học viên Cao học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định 3677/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012