Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/03/2014          

Quy trình đóng học phí qua NH OCB các môn học đăng ký với Đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Cao học của Trường về việc đóng học phí các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung đăng ký với các lớp dự thính của Đại Học như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học có đăng ký môn học dưới đại học.
- Xem file danh sách học viên đính kèm bên dưới
 
2. Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng mặt qua ngân hàng OCB):
- Học viên liên hệ tại các phòng giao dich OCB.
- Cung cấp Mã số học viên và yêu cầu đóng học phí Trường Đại học Bách Khoa bằng tiền mặt và thực hiện đóng học phí.

3. Thời hạn đóng học phí: trước ngày 28/03/2014


Trân trọng thông báo./.

ơ

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/03/2014          

Quy trình đóng học phí qua NH OCB các môn học đăng ký với Đại học

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Cao học của Trường về việc đóng học phí các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung đăng ký với các lớp dự thính của Đại Học như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học có đăng ký môn học dưới đại học.
- Xem file danh sách học viên đính kèm bên dưới
 
2. Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng mặt qua ngân hàng OCB):
- Học viên liên hệ tại các phòng giao dich OCB.
- Cung cấp Mã số học viên và yêu cầu đóng học phí Trường Đại học Bách Khoa bằng tiền mặt và thực hiện đóng học phí.

3. Thời hạn đóng học phí: trước ngày 28/03/2014


Trân trọng thông báo./.

ơ

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012