Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/01/2019          

Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Điều 1. Điều khoản chung

Chính sách ban hành nhằm khuyến khích, tạo động lực nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM; đồng thời, nhằm nâng cao năng lực công bố khoa học quốc tế, góp phần tăng vị thế và uy tín của nhà trường.

Điều 2. Các quy định cụ thể

1. Đối tượng là học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập hoặc đã tốt nghiệp không quá 12 tháng tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM mà có công trình công bố quốc tế liên quan đến Luận văn thạc sĩ hoặc Luận án tiến sĩ.

2. Học viên cao học/ nghiên cứu sinh là tác giả đứng đầu của công trình công bố quốc tế có ghi rõ địa chỉ "Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM"; và sử dụng email của nhà trường "@hcmut.edu.vn".

3. Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được SCimago xếp hạng theo Q (Q1, Q2, Q3, Q4).

4. Bài báo được công bố trực tuyến, hoặc minh chứng công trình đã được chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm trước đến ngày 31 tháng 8 năm sau.

5. Công trình nghiên cứu chưa nhận được bất kỳ sự tài trợ nào. Trong lời cảm ơn ghi rõ: "This research is funded by Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM, under grant number BK-SDH-(năm)-(MSHV)" (ví dụ BK-SDH-2019-1880698).

6. Không vi phạm quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM ban hành kèm Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG ngày 05/7/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM;

7. Không vi phạm các hành vi bị cấm theo Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 tính đến thời điểm xét.

Điều 3. Định mức

1. Mỗi bài báo khoa học dự kiến được hỗ trợ kinh phí tối đa như sau:

Phân loại tạp chí

Định mức (triệu đồng)

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q1

100

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q2

50

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q3

30

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q4

20

2. Việc tạp chí khoa học được SCimago xếp hạng theo Q (Q1, Q2, Q3, Q4) được căn cứ vào trang web https://www.scimagojr.com/journalrank.php tại thời điểm tháng 9 hằng năm.

Điều 4. Quy trình

1. Học viên cao học/ nghiên cứu sinh nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) vào tháng 9 hằng năm.

- Bản cứng: nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo Sau đại học. Hồ sơ bao gồm: (1) Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (theo mẫu đính kèm); (2) Một bản in bao gồm bìa, mục lục và toàn văn bài báo; hoặc minh chứng bài báo đã được chấp nhận đăng và toàn văn bài báo.

- Bản mềm: cập nhật thông tin và tải bài báo lên mục Thông tin cá nhân, sau khi đăng nhập vào trang Cá nhân của học viên cao học/ nghiên cứu sinh. Sau khi cập nhật thành công, học viên cao học/ nghiên cứu sinh gửi email xác nhận về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Phòng Đào tạo Sau đại học tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp danh sách trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/01/2019          

Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Điều 1. Điều khoản chung

Chính sách ban hành nhằm khuyến khích, tạo động lực nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM; đồng thời, nhằm nâng cao năng lực công bố khoa học quốc tế, góp phần tăng vị thế và uy tín của nhà trường.

Điều 2. Các quy định cụ thể

1. Đối tượng là học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập hoặc đã tốt nghiệp không quá 12 tháng tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM mà có công trình công bố quốc tế liên quan đến Luận văn thạc sĩ hoặc Luận án tiến sĩ.

2. Học viên cao học/ nghiên cứu sinh là tác giả đứng đầu của công trình công bố quốc tế có ghi rõ địa chỉ "Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM"; và sử dụng email của nhà trường "@hcmut.edu.vn".

3. Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được SCimago xếp hạng theo Q (Q1, Q2, Q3, Q4).

4. Bài báo được công bố trực tuyến, hoặc minh chứng công trình đã được chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm trước đến ngày 31 tháng 8 năm sau.

5. Công trình nghiên cứu chưa nhận được bất kỳ sự tài trợ nào. Trong lời cảm ơn ghi rõ: "This research is funded by Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM, under grant number BK-SDH-(năm)-(MSHV)" (ví dụ BK-SDH-2019-1880698).

6. Không vi phạm quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM ban hành kèm Quyết định số 793/QĐ-ĐHQG ngày 05/7/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM;

7. Không vi phạm các hành vi bị cấm theo Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 tính đến thời điểm xét.

Điều 3. Định mức

1. Mỗi bài báo khoa học dự kiến được hỗ trợ kinh phí tối đa như sau:

Phân loại tạp chí

Định mức (triệu đồng)

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q1

100

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q2

50

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q3

30

Tạp chí được SCimago xếp hạng Q4

20

2. Việc tạp chí khoa học được SCimago xếp hạng theo Q (Q1, Q2, Q3, Q4) được căn cứ vào trang web https://www.scimagojr.com/journalrank.php tại thời điểm tháng 9 hằng năm.

Điều 4. Quy trình

1. Học viên cao học/ nghiên cứu sinh nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) vào tháng 9 hằng năm.

- Bản cứng: nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo Sau đại học. Hồ sơ bao gồm: (1) Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (theo mẫu đính kèm); (2) Một bản in bao gồm bìa, mục lục và toàn văn bài báo; hoặc minh chứng bài báo đã được chấp nhận đăng và toàn văn bài báo.

- Bản mềm: cập nhật thông tin và tải bài báo lên mục Thông tin cá nhân, sau khi đăng nhập vào trang Cá nhân của học viên cao học/ nghiên cứu sinh. Sau khi cập nhật thành công, học viên cao học/ nghiên cứu sinh gửi email xác nhận về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Phòng Đào tạo Sau đại học tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp danh sách trình Hiệu trưởng phê duyệt.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012