Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/08/2021          

Quyết định về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín, Sửa đổi bổ sung Mục III của phụ lục của 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25/6/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín và Quyết định 1726/QĐ-ĐHBK ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đôi, bổ sung Mục III của phụ lục Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định 3677/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trân trọng./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 06/08/2021          

Quyết định về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín, Sửa đổi bổ sung Mục III của phụ lục của 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25/6/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín và Quyết định 1726/QĐ-ĐHBK ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đôi, bổ sung Mục III của phụ lục Quyết định số 1688/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 6 năm 2021 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định 3677/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012