Thông báo Tiến Sĩ

 • Ngày 06/06/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt bổ sung

 • Ngày 20/05/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt cuối

 • Ngày 09/05/2019

  Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho CTS, NCS đợt 1 khóa 2019 mới trúng tuyển

 • Ngày 07/05/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải

 • Ngày 26/04/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt 2

 • Ngày 28/03/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt 1

 • Ngày 04/03/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thúy Quý Tú

 • Ngày 04/03/2019

  Kết thúc thu học phí học kỳ HK1/2018 - 2019

 • Ngày 21/02/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Anh Dũng

 • Ngày 25/01/2019

  Thông báo xét tuyển dự bị Tiến sĩ năm 2019

  Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ năm 2019 như sau:

  Điều 1. Tuyển sinh

  1. Điều kiện xét tuyển

  Thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình dự bị tiến sĩ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1.1. Điều kiện văn bằng

  Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau:

  - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký học.

  - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần với ngành đăng ký học. Trường hợp này, người học phải được xem xét các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung.

  - Bằng tốt nghiệp đại học loại khá với điểm trung bình tích lũy từ 7.5 trở lên (thang điểm 10) đúng chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký học.

  - Bằng tốt nghiệp đại học loại khá với điểm trung bình tích lũy từ 7.5 trở lên (thang điểm 10) ngành gần với ngành đăng ký học. Trường hợp này, người học phải được xem xét các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung.

  1.2. Người hướng dẫn

  Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

  1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của thí sinh và người hướng dẫn.

  2. Quy trình xét tuyển

  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Phòng Đào tạo Sau đại học. Phòng Đào tạo Sau đại học kiểm tra, xem xét hồ sơ của thí sinh và công bố kết quả xét tuyển.

  Điều 2. Chương trình dự bị tiến sĩ

  1. Các học phần tiến sĩ

  Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

  2. Nghiên cứu khoa học

  Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

  a) Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

  - Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  - Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  b) Chương trình tiến sĩ chính thức

  - Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  - Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

  - Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  - Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường: “Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM” cho tiếng Việt, “Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM” cho tiếng Anh; và sử dụng email của nhà trường "@hcmut.edu.vn".

  3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

  Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

  4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  4.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

  - Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức.

  - Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học.

  - Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng (tích lũy tối đa 10 tín chỉ).

  - Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

  - Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

  - Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

  4.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  - Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của nhà trường.

  - Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường.

  - Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  5. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  5.1. Quyền lợi của người người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  - Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức.

  - Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.

  5.2. Trách nhiệm của người người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  - Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

  - Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học.

  - Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

  6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển online tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn.

  In hồ sơ từ hệ thống và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH gồm các nội dung sau:

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

  +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), có xác nhận chấp thuận đào tạo của cán bộ dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

  +   Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), 02 ảnh (3 x 4);

  +   Phiếu khám sức khỏe;

  +   02 bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn).

  7. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển vào các tháng: 3, 6, 9, 12/ 2019

    

  Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
  268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
  ĐT: 08-38637318    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

Thông báo Tiến Sĩ

 • Ngày 06/06/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt bổ sung

 • Ngày 20/05/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt cuối

 • Ngày 09/05/2019

  Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho CTS, NCS đợt 1 khóa 2019 mới trúng tuyển

 • Ngày 07/05/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Minh Hải

 • Ngày 26/04/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt 2

 • Ngày 28/03/2019

  Lịch thu học phí của HK2/2018 - 2019 đợt 1

 • Ngày 04/03/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thúy Quý Tú

 • Ngày 04/03/2019

  Kết thúc thu học phí học kỳ HK1/2018 - 2019

 • Ngày 21/02/2019

  Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Anh Dũng

 • Ngày 25/01/2019

  Thông báo xét tuyển dự bị Tiến sĩ năm 2019

  Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ năm 2019 như sau:

  Điều 1. Tuyển sinh

  1. Điều kiện xét tuyển

  Thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình dự bị tiến sĩ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1.1. Điều kiện văn bằng

  Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau:

  - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký học.

  - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần với ngành đăng ký học. Trường hợp này, người học phải được xem xét các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung.

  - Bằng tốt nghiệp đại học loại khá với điểm trung bình tích lũy từ 7.5 trở lên (thang điểm 10) đúng chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký học.

  - Bằng tốt nghiệp đại học loại khá với điểm trung bình tích lũy từ 7.5 trở lên (thang điểm 10) ngành gần với ngành đăng ký học. Trường hợp này, người học phải được xem xét các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung.

  1.2. Người hướng dẫn

  Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

  1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của thí sinh và người hướng dẫn.

  2. Quy trình xét tuyển

  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Phòng Đào tạo Sau đại học. Phòng Đào tạo Sau đại học kiểm tra, xem xét hồ sơ của thí sinh và công bố kết quả xét tuyển.

  Điều 2. Chương trình dự bị tiến sĩ

  1. Các học phần tiến sĩ

  Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

  2. Nghiên cứu khoa học

  Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

  a) Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

  - Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  - Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  b) Chương trình tiến sĩ chính thức

  - Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  - Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

  - Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

  - Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường: “Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM” cho tiếng Việt, “Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM” cho tiếng Anh; và sử dụng email của nhà trường "@hcmut.edu.vn".

  3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

  Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

  4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  4.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

  - Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức.

  - Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học.

  - Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng (tích lũy tối đa 10 tín chỉ).

  - Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

  - Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

  - Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

  4.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

  - Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của nhà trường.

  - Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường.

  - Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

  5. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  5.1. Quyền lợi của người người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  - Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức.

  - Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.

  5.2. Trách nhiệm của người người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

  - Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

  - Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học.

  - Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

  6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển online tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn.

  In hồ sơ từ hệ thống và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH gồm các nội dung sau:

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

  +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), có xác nhận chấp thuận đào tạo của cán bộ dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

  +   Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), 02 ảnh (3 x 4);

  +   Phiếu khám sức khỏe;

  +   02 bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn).

  7. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển vào các tháng: 3, 6, 9, 12/ 2019

    

  Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
  268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
  ĐT: 08-38637318    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012