Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/12/2013          

Danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 01/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 01/2014 như sau:

1. Nguyễn Đức Hoàng

    + Đề tài: Truy vấn ảnh theo nội dung sử dụng trích đặc điểm trên nền Wavelets
    + Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Lê Tiến Thường; TS Đỗ Hồng Tuấn
    + Địa điểm: 8h00 ngày 02/01/2014 tại P. chuyên đề Khoa Điện-Điện tử
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

2. Nguyễn Thị Lê Liên

    + Đề tài: Metal-organic framworks IRMOF-8, ZIF-9, MOF-199 and IRMOF-3 as catalysts for Friedel-Crafts for acylation, Knoevenagel, Azamichel and Pall-Knorr reactions
    + Chuyên ngành: Công nghệ hoá học các chất hữu cơ
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam
    + Địa điểm: 8h00 ngày 10/01/2014 tại Phòng CĐ Khoa Kỹ thuật hoá học
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/12/2013          

Danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 01/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 01/2014 như sau:

1. Nguyễn Đức Hoàng

    + Đề tài: Truy vấn ảnh theo nội dung sử dụng trích đặc điểm trên nền Wavelets
    + Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Lê Tiến Thường; TS Đỗ Hồng Tuấn
    + Địa điểm: 8h00 ngày 02/01/2014 tại P. chuyên đề Khoa Điện-Điện tử
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

2. Nguyễn Thị Lê Liên

    + Đề tài: Metal-organic framworks IRMOF-8, ZIF-9, MOF-199 and IRMOF-3 as catalysts for Friedel-Crafts for acylation, Knoevenagel, Azamichel and Pall-Knorr reactions
    + Chuyên ngành: Công nghệ hoá học các chất hữu cơ
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam
    + Địa điểm: 8h00 ngày 10/01/2014 tại Phòng CĐ Khoa Kỹ thuật hoá học
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012