Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo về việc nhận thẻ nghiên cứu sinh và sổ tay học vụ khóa 2012

1. Thời hạn nhận thẻ NCS K2012  tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 13/11/2012

2. Thời hạn nhận sổ tay học vụ năm 2012 tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 15/12/2012

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012          

Thông báo về việc nhận thẻ nghiên cứu sinh và sổ tay học vụ khóa 2012

1. Thời hạn nhận thẻ NCS K2012  tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 13/11/2012

2. Thời hạn nhận sổ tay học vụ năm 2012 tại Phòng Đào tạo SĐH: từ ngày 15/12/2012

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012