Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/03/2014          

Dùng thẻ học viên khi tham dự các kỳ thi hay kiểm tra

Phòng ĐT SĐH thông báo kể từ Học kỳ II Năm học 2013-2014, các học viên cao học và nghiên cứu sinh khi tham gia kỳ thi kiểm tra hay kì thi kết thúc môn học phải sử dụng thẻ học viên chính thức do Trường Đại học Bách khoa cung cấp.

Nếu không có thẻ chính thức, học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ không được phép vào phòng thi.

Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh, nếu chưa nhận thẻ chính thức liên hệ lớp trưởng hay Phòng Đào tạo SĐH để nhận gấp

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/03/2014          

Dùng thẻ học viên khi tham dự các kỳ thi hay kiểm tra

Phòng ĐT SĐH thông báo kể từ Học kỳ II Năm học 2013-2014, các học viên cao học và nghiên cứu sinh khi tham gia kỳ thi kiểm tra hay kì thi kết thúc môn học phải sử dụng thẻ học viên chính thức do Trường Đại học Bách khoa cung cấp.

Nếu không có thẻ chính thức, học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ không được phép vào phòng thi.

Đề nghị các học viên và nghiên cứu sinh, nếu chưa nhận thẻ chính thức liên hệ lớp trưởng hay Phòng Đào tạo SĐH để nhận gấp

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012