Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/12/2013          

Đăng ký yêu cầu học vụ online

Phòng ĐT SĐH thông báo hiện tại các học viên có thể sử dụng chức năng đăng ký yêu cầu học vụ online để đăng ký yêu cầu học vụtheo dõi kết quả mà không cần phải đến trực tiếp phòng ĐT SĐH. Hiện các học viên có thể đăng ký các mục sau:

1. Bảng điểm cao học - XN hoàn thành CTĐT
2. Bảng điểm tích lũy - XN hoàn thành LV ThS
3. Bảng điểm tích lũy chuyển đổi, bổ túc kiến thức
4. Bảng điểm tích lũy môn học
5. Chứng nhận chuyển đổi, bổ túc kiến thức
6. Chứng nhận môn học (ghi rõ môn học chứng nhận)
7. Chứng nhận thời khóa biểu (ghi rõ HK - Năm học)
8. Giấy triệu tập (ghi rõ cơ quan công tác)
9. Xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Ngoài các yêu cầu trên học viên phải đến trực tiếp phòng ĐT SĐH yêu cầu.

Để sử dụng chức năng này học viên đăng nhập vào trang cá nhân chọn chức năng Đăng ký yêu cầu học vụ ở tab Học vụ

Trân trọng thông báo ./.


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/12/2013          

Đăng ký yêu cầu học vụ online

Phòng ĐT SĐH thông báo hiện tại các học viên có thể sử dụng chức năng đăng ký yêu cầu học vụ online để đăng ký yêu cầu học vụtheo dõi kết quả mà không cần phải đến trực tiếp phòng ĐT SĐH. Hiện các học viên có thể đăng ký các mục sau:

1. Bảng điểm cao học - XN hoàn thành CTĐT
2. Bảng điểm tích lũy - XN hoàn thành LV ThS
3. Bảng điểm tích lũy chuyển đổi, bổ túc kiến thức
4. Bảng điểm tích lũy môn học
5. Chứng nhận chuyển đổi, bổ túc kiến thức
6. Chứng nhận môn học (ghi rõ môn học chứng nhận)
7. Chứng nhận thời khóa biểu (ghi rõ HK - Năm học)
8. Giấy triệu tập (ghi rõ cơ quan công tác)
9. Xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Ngoài các yêu cầu trên học viên phải đến trực tiếp phòng ĐT SĐH yêu cầu.

Để sử dụng chức năng này học viên đăng nhập vào trang cá nhân chọn chức năng Đăng ký yêu cầu học vụ ở tab Học vụ

Trân trọng thông báo ./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012