Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/11/2021          

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 6/9/2021 (HKI/2021-2022)Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, Hội đồng ngành và Khoa quản lý) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH. Do dịch COVID 19 nên học viên có thể gửi "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" có sự đồng ý của cán bộ liên quan qua email: dtthang@hcmut.edu.vn.

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 15→ 30/11/2021 (không áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh).

- Ngày nộp luận văn dự kiến: 12/12/2021 (thời gian cụ thể tùy bộ môn)Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/11/2021          

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 6/9/2021 (HKI/2021-2022)Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, Hội đồng ngành và Khoa quản lý) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH. Do dịch COVID 19 nên học viên có thể gửi "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" có sự đồng ý của cán bộ liên quan qua email: dtthang@hcmut.edu.vn.

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 15→ 30/11/2021 (không áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh).

- Ngày nộp luận văn dự kiến: 12/12/2021 (thời gian cụ thể tùy bộ môn)Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012