Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/03/2020          

Thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ từ: 19/3/2020 - 06/4/2020

Địa chỉ đăng ký:  http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/03/2020          

Thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ từ: 19/3/2020 - 06/4/2020

Địa chỉ đăng ký:  http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012