Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/02/2014          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "PP Định Lượng" khoá 1/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Phương Pháp Định Lượng" lớp chuyển đổi QTKD khoá 1/2014 từ ngày 19/03/2014 sang 18h30 ngày thứ tư 12/03/2014.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/02/2014          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "PP Định Lượng" khoá 1/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Phương Pháp Định Lượng" lớp chuyển đổi QTKD khoá 1/2014 từ ngày 19/03/2014 sang 18h30 ngày thứ tư 12/03/2014.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012