Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/12/2012          

Đã có lịch học phụ đạo lớp BTKT 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch học phụ đạo lớp BTKT 2013, học viên vui lòng xem chi tiết tại đây >>>
hoặc tại trình đơn sau: Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/12/2012          

Đã có lịch học phụ đạo lớp BTKT 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch học phụ đạo lớp BTKT 2013, học viên vui lòng xem chi tiết tại đây >>>
hoặc tại trình đơn sau: Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012