Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/11/2012          

Đã có lịch thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 3 năm 2012

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 3 năm 2012.
Học viên vui lòng xem chi tiết lịch thi tại menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi  Lịch thi

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/11/2012          

Đã có lịch thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 3 năm 2012

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã có lịch thi cuối kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 3 năm 2012.
Học viên vui lòng xem chi tiết lịch thi tại menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi  Lịch thi

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012