Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/12/2020

Quy chế về điểm đánh giá môn học (áp dụng từ khóa 2017)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

 Đào tạo Thạc Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/12/2020

Quy chế về điểm đánh giá môn học (áp dụng từ khóa 2017)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012