Đại Học Bách Khoa

 • Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ”

  Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

  Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức & hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa;

  Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

  Căn cứ QĐ số 1688/QĐ-ĐHQG ngày 18/12/2022 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về vệc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

  Theo đề nghị của Phòng Đào tạo Sau đại học.

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ”.

             Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng cho khóa tuyển sinh trình độ tiến sĩ từ năm 2023.

              Đối với các khóa tuyển sinh đã có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trước thời điểm quy định này có hiệu lực, thực hiện theo Quyết định số 611/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

  Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các Khoa quản lý ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Vui lòng xem file đính kèm tại đây>>!


 • Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (Nghiên cứu sinh)

 • 11/02/2020

  Quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020

 • Quy định về Chương trình dự bị tiến sĩ

 • 15/03/2019

  Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

Đại Học Bách Khoa

 • Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ”

  Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

  Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức & hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa;

  Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

  Căn cứ QĐ số 1688/QĐ-ĐHQG ngày 18/12/2022 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về vệc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

  Theo đề nghị của Phòng Đào tạo Sau đại học.

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ”.

             Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng cho khóa tuyển sinh trình độ tiến sĩ từ năm 2023.

              Đối với các khóa tuyển sinh đã có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trước thời điểm quy định này có hiệu lực, thực hiện theo Quyết định số 611/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

  Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các Khoa quản lý ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Vui lòng xem file đính kèm tại đây>>!


 • Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín (Nghiên cứu sinh)

 • 11/02/2020

  Quy định thu học phí năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020

 • Quy định về Chương trình dự bị tiến sĩ

 • 15/03/2019

  Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012