Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/03/2019

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Lưu ý:

Điều 42. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các khoá tuyển sinh đã có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trước ngày 26 tháng 2 năm 2018, nhà trường thực hiện theo Quy định về Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

2. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, quy định về điều kiện nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án cấp Khoa tại điểm c, khoản 1 Điều 23 của Quy định này được thực hiện như sau: phải công bố nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án trong tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo, trong đó có 01 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

3. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 trở đi, nghiên cứu sinh phải thực hiện quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 23 của Quy định này.