Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/06/2014          

Cấp quyền sử dụng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho NCS đề án 911 năm 2014

Căn cứ quyết định số 1290/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 04/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc “Cấp quyền sử dụng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho NCS đề án 911 năm 2014”, Phòng Đào tạo SĐH đề nghị các Nghiên cứu sinh 911 Khóa 2012 – 2 & 2013 nộp hồ sơ đăng ký để được nhận kinh phí theo yêu cầu như sau:

Bộ hồ sơ gồm:
          1) Phiếu đăng ký đề tài.
          2) Bản thuyết minh đề tài.
          3) Bản dự toán kinh phí.
          4) Lý lịch khoa học chủ nhiệm đề tài 1(CBHD) đồng CNĐT 2 (NCS)
 
          - Hồ sơ nộp: 05 bộ gốc + 1 đĩa CD chứa các nội dung nêu trên
          - Download hồ sơ đăng ký tại trang web của Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Bách khoa:  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/dao-tao/bieu-mau

Nộp hồ sơ cho việc sơ tuyển tại Phòng Đào tạo SĐH, hạn chót 27/6/2014      

Trân trọng./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/06/2014          

Cấp quyền sử dụng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho NCS đề án 911 năm 2014

Căn cứ quyết định số 1290/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 04/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc “Cấp quyền sử dụng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho NCS đề án 911 năm 2014”, Phòng Đào tạo SĐH đề nghị các Nghiên cứu sinh 911 Khóa 2012 – 2 & 2013 nộp hồ sơ đăng ký để được nhận kinh phí theo yêu cầu như sau:

Bộ hồ sơ gồm:
          1) Phiếu đăng ký đề tài.
          2) Bản thuyết minh đề tài.
          3) Bản dự toán kinh phí.
          4) Lý lịch khoa học chủ nhiệm đề tài 1(CBHD) đồng CNĐT 2 (NCS)
 
          - Hồ sơ nộp: 05 bộ gốc + 1 đĩa CD chứa các nội dung nêu trên
          - Download hồ sơ đăng ký tại trang web của Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Bách khoa:  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/dao-tao/bieu-mau

Nộp hồ sơ cho việc sơ tuyển tại Phòng Đào tạo SĐH, hạn chót 27/6/2014      

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012