Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/05/2013

Kết quả thu học phí HK2/2012-2013 (đợt vét 06/05/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả thu học phí HK2/2012-2013 đợt vét thông qua ngân hàng Đông Á ngày 06/05/2013

- Danh sách quét học phí thành công >>>
- Danh sách quét học phí không thành công >>>

Trân trọng thông báo ./.