Thông báo Thạc Sĩ tại Lâm Đồng

Xem tất cả

Ngày 17/05/2013

DS các học viên tại Lâm Đồng chưa đóng học phí HK2/2012-2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo danh sách các học viên tại Lâm Đồng chưa đóng học phí HK 2/2012-2013. Các học viên trong danh sách này vui lòng đóng học phí trước ngày 20/05/2013, sau thời hạn trên mà vẫn chưa đóng học phí HK2/2012-2013 phòng Đào tạo SĐH sẽ xử lý theo quy định học vụ SĐH.

Xem ds ở file đính kèm bên dưới.