Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/12/2013          

Cập nhật thông tin cá nhân của học viên khoá 2013 đợt 2

Để thuận lợi cho việc quản lý thông tin, Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học nghiên cứu sinh Khóa 2013 - Đợt 2 như sau:

- B1: Học viên sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu có ghi trong giấy báo trúng tuyển đăng nhập vào trang cá nhân tại địa chỉ
  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/

- B2: Click tab "Bảo mật" chọn mục "Thông tin cá nhân" và cập nhật thông tin mới các thông tin sau: Số CMND; Ngày cấp;
  Nơi cấp , địa chỉ, số điện thoại, email
.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/12/2013          

Cập nhật thông tin cá nhân của học viên khoá 2013 đợt 2

Để thuận lợi cho việc quản lý thông tin, Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên cao học nghiên cứu sinh Khóa 2013 - Đợt 2 như sau:

- B1: Học viên sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu có ghi trong giấy báo trúng tuyển đăng nhập vào trang cá nhân tại địa chỉ
  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/

- B2: Click tab "Bảo mật" chọn mục "Thông tin cá nhân" và cập nhật thông tin mới các thông tin sau: Số CMND; Ngày cấp;
  Nơi cấp , địa chỉ, số điện thoại, email
.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012