Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH năm 2013

Điều 1: Đối tượng tham gia

1.1. Tất cả NCS khoá 2012 và học viên cao học theo phương thức nghiên cứu khóa 2012 của Trường ĐHBK (vai trò Đồng chủ nhiệm đề tài 2) có CBHD (vai trò Đồng chủ nhiệm đề tài 1) là giảng viên biên chế của Trường ĐHBK.

1.2. Các đồng chủ nhiệm đề tài đăng ký không quá một đề tài.

Lưu ý:
- Đề tài này không ảnh hưởng đến quyền đăng ký đề tài cấp Trường của CBHD.
- Học viên tham gia chương trình này sẽ không được hỗ trợ kinh phí về báo cáo khoa học cho học viên SĐH của Trường theo quyết dịnh số 429/QĐ-ĐHBK-SĐH, ngày 09/11/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa


Điều 2: Yêu cầu của chương trình


2.1. Đồng chủ nhiệm đề tài 1 phải hoàn thành các đề tài thuộc chương trình hỗ trợ này của các năm trước (nếu có).

2.2. Đồng chủ nhiệm đề tài 2 phải có tham gia học tập ở học kỳ trước.

2.3. Đề tài phải đăng ký ít nhất một bài báo đăng tại tạp chí hoặc hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành(*) hoặc theo danh mục các tạp chí của Hội đồng chức danh Nhà nước quy định có thang điểm từ 01 điểm trở lên.

2.4. Các đồng chủ nhiệm đề tài không đang bị kỷ luật.

(*) Danh mục tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành do Hội đồng khoa học – đào tạo các khoa đề nghị và hiệu trưởng ra quyết định.


Điều 3: Hồ sơ đăng ký


3.1. Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) chịu trách nhiệm thông báo chương trình, hướng dẫn thủ tục làm Hồ sơ đăng ký và tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Hồ sơ đăng ký gồm:

      1) Phiếu đăng ký đề tài.
      2) Bản thuyết minh đề tài.
      3) Bản dự toán kinh phí.
      4) Lý lịch khoa học của CNĐT 1 và CNĐT 2

      - Hồ sơ nộp gồm 01 bộ gốc03 bộ photo
      - Download hồ sơ đăng ký tại trang web của Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA)
        trường Đại học Bách khoa: http://www.rdpmo.com/home/khcn/maudetai/dhbk/caohoc/maudangky

3.3. Nộp hồ sơ cho việc sơ tuyển tại Phòng Đào tạo SĐH, hạn chót 27/9/2013


Điều 4: Xét chọn và công bố kết quả

4.1. Phòng Đào tạo SĐH và Phòng KHCN&DA phối hợp tổ chức xét tuyển các hồ sơ.

4.2. Kết quả xét tuyển sẽ được Phòng Đào tạo SĐH thông báo, dự kiến như sau:
       - Sơ tuyển: 04/10/2013
       - Xét duyệt: 01/11/2013


Điều 5: Thực hiện đề tài

5.1. Phòng KHCN&DA thông báo cho các chủ nhiệm đề tài được phê duyệt kinh phí thực hiện đợt 1.

5.2. Phòng KHCN&DA tổ chức hướng dẫn chủ nhiệm đề tài thực hiện các thủ tục cần thiết  để hòan thành đề tài KHCN như: ký kết Hợp đồng, Nghiệm thu, thanh lý. Các thủ tục này và thời gian thực hiện được trình bày theo Phụ lục hướng dẫn chi tiết khi ký kết Hợp đồng NCKH. Việc tạm ứng và thanh quyết toán do đồng chủ nhiệm là CBHD thực hiện.

5.3. Sau thời gian thực hiện 6 tháng, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo giữa kỳ tại Khoa Quản lý chuyên ngành theo mẫu KHCN-T-SĐH.07. Báo cáo và Biên bản nhận xét  phải nộp về Phòng KHCN&DA chậm nhất sau 07 tháng thực hiện đề tài. Báo cáo kết quả tiến độ giữa kỳ sẽ làm cơ sở cho việc  phê duyệt để cấp kinh phí thực hiện đợt 2.

5.4. Phòng Đào tạo SĐH và phòng KHCN&DA họp sơ kết giữa kỳ việc thực hiện đề tài và đề xuất  kinh phí cấp cho Đợt 2. Phòng KHCN&DA thông báo kinh phí đợt 2 cho cá nhân và đơn vị liên quan.


Điều 6: Nghiệm thu và thanh lý đề tài

6.1. Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu cho Phòng KHCN&DA trước thời điểm kết thúc hợp đồng.

6.2. Hồ sơ nghiệm thu gồm:

       1) Sản phẩm bài báo khoa học dưới dạng:

           a. Toàn văn bài báo đã được đăng hoặc thư chấp nhận đăng bài báo (cùng toàn văn bài báo) trên các tạp chí, hội nghị
               khoa học quốc tế có uy tín thuộc chuyên ngành đăng ký đề tài nghiên cứu(*);
              
               (*) Danh mục tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành do Hội đồng khoa học – đào tạo các khoa đề nghị
                    và Hiệu trưởng ra quyết định.
          
           b. Hoặc toàn văn bài báo được đăng hoặc thư chấp nhận đăng bài báo (cùng toàn văn bài báo) trên các tạp chí, hội nghị
               khoa học của Hội đồng chức danh Nhà nước quy định có thang điểm từ 01 điểm trở lên thuộc chuyên ngành đăng ký
               đề tài nghiên cứu;
     
      2) Biên bản bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (Chỉ áp dụng đối với các đề tài của HVCH).

      3) Giấy xác nhận thanh quyết toán kinh phí đề tài của Phòng KH-TC.

6.3. Đề tài được thực hiện thanh lý sau khi các bên trong hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.

6.4. Trường hợp đến thời điểm đề tài kết thúc mà không có sản phẩm nêu ở mục 6.2.1  Phòng KHCN&DA thực hiện thanh lý đề tài theo “Qui định xử lý đề tài KHCN không đạt”.

6.5. Phòng KHCN&DA phối hợp với phòng đào tạo SĐH tổng kết và thông báo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ NCKH cho các đơn vị liên quan vào tháng 9 hằng năm.


Điều 7: Hợp đồng triển khai nghiên cứu
Hợp đồng triển khai nghiên cứu phải tuân theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Phòng ĐT SĐH trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 05/09/2013          

Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo SĐH năm 2013

Điều 1: Đối tượng tham gia

1.1. Tất cả NCS khoá 2012 và học viên cao học theo phương thức nghiên cứu khóa 2012 của Trường ĐHBK (vai trò Đồng chủ nhiệm đề tài 2) có CBHD (vai trò Đồng chủ nhiệm đề tài 1) là giảng viên biên chế của Trường ĐHBK.

1.2. Các đồng chủ nhiệm đề tài đăng ký không quá một đề tài.

Lưu ý:
- Đề tài này không ảnh hưởng đến quyền đăng ký đề tài cấp Trường của CBHD.
- Học viên tham gia chương trình này sẽ không được hỗ trợ kinh phí về báo cáo khoa học cho học viên SĐH của Trường theo quyết dịnh số 429/QĐ-ĐHBK-SĐH, ngày 09/11/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa


Điều 2: Yêu cầu của chương trình


2.1. Đồng chủ nhiệm đề tài 1 phải hoàn thành các đề tài thuộc chương trình hỗ trợ này của các năm trước (nếu có).

2.2. Đồng chủ nhiệm đề tài 2 phải có tham gia học tập ở học kỳ trước.

2.3. Đề tài phải đăng ký ít nhất một bài báo đăng tại tạp chí hoặc hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành(*) hoặc theo danh mục các tạp chí của Hội đồng chức danh Nhà nước quy định có thang điểm từ 01 điểm trở lên.

2.4. Các đồng chủ nhiệm đề tài không đang bị kỷ luật.

(*) Danh mục tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành do Hội đồng khoa học – đào tạo các khoa đề nghị và hiệu trưởng ra quyết định.


Điều 3: Hồ sơ đăng ký


3.1. Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) chịu trách nhiệm thông báo chương trình, hướng dẫn thủ tục làm Hồ sơ đăng ký và tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Hồ sơ đăng ký gồm:

      1) Phiếu đăng ký đề tài.
      2) Bản thuyết minh đề tài.
      3) Bản dự toán kinh phí.
      4) Lý lịch khoa học của CNĐT 1 và CNĐT 2

      - Hồ sơ nộp gồm 01 bộ gốc03 bộ photo
      - Download hồ sơ đăng ký tại trang web của Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA)
        trường Đại học Bách khoa: http://www.rdpmo.com/home/khcn/maudetai/dhbk/caohoc/maudangky

3.3. Nộp hồ sơ cho việc sơ tuyển tại Phòng Đào tạo SĐH, hạn chót 27/9/2013


Điều 4: Xét chọn và công bố kết quả

4.1. Phòng Đào tạo SĐH và Phòng KHCN&DA phối hợp tổ chức xét tuyển các hồ sơ.

4.2. Kết quả xét tuyển sẽ được Phòng Đào tạo SĐH thông báo, dự kiến như sau:
       - Sơ tuyển: 04/10/2013
       - Xét duyệt: 01/11/2013


Điều 5: Thực hiện đề tài

5.1. Phòng KHCN&DA thông báo cho các chủ nhiệm đề tài được phê duyệt kinh phí thực hiện đợt 1.

5.2. Phòng KHCN&DA tổ chức hướng dẫn chủ nhiệm đề tài thực hiện các thủ tục cần thiết  để hòan thành đề tài KHCN như: ký kết Hợp đồng, Nghiệm thu, thanh lý. Các thủ tục này và thời gian thực hiện được trình bày theo Phụ lục hướng dẫn chi tiết khi ký kết Hợp đồng NCKH. Việc tạm ứng và thanh quyết toán do đồng chủ nhiệm là CBHD thực hiện.

5.3. Sau thời gian thực hiện 6 tháng, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo giữa kỳ tại Khoa Quản lý chuyên ngành theo mẫu KHCN-T-SĐH.07. Báo cáo và Biên bản nhận xét  phải nộp về Phòng KHCN&DA chậm nhất sau 07 tháng thực hiện đề tài. Báo cáo kết quả tiến độ giữa kỳ sẽ làm cơ sở cho việc  phê duyệt để cấp kinh phí thực hiện đợt 2.

5.4. Phòng Đào tạo SĐH và phòng KHCN&DA họp sơ kết giữa kỳ việc thực hiện đề tài và đề xuất  kinh phí cấp cho Đợt 2. Phòng KHCN&DA thông báo kinh phí đợt 2 cho cá nhân và đơn vị liên quan.


Điều 6: Nghiệm thu và thanh lý đề tài

6.1. Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu cho Phòng KHCN&DA trước thời điểm kết thúc hợp đồng.

6.2. Hồ sơ nghiệm thu gồm:

       1) Sản phẩm bài báo khoa học dưới dạng:

           a. Toàn văn bài báo đã được đăng hoặc thư chấp nhận đăng bài báo (cùng toàn văn bài báo) trên các tạp chí, hội nghị
               khoa học quốc tế có uy tín thuộc chuyên ngành đăng ký đề tài nghiên cứu(*);
              
               (*) Danh mục tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành do Hội đồng khoa học – đào tạo các khoa đề nghị
                    và Hiệu trưởng ra quyết định.
          
           b. Hoặc toàn văn bài báo được đăng hoặc thư chấp nhận đăng bài báo (cùng toàn văn bài báo) trên các tạp chí, hội nghị
               khoa học của Hội đồng chức danh Nhà nước quy định có thang điểm từ 01 điểm trở lên thuộc chuyên ngành đăng ký
               đề tài nghiên cứu;
     
      2) Biên bản bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (Chỉ áp dụng đối với các đề tài của HVCH).

      3) Giấy xác nhận thanh quyết toán kinh phí đề tài của Phòng KH-TC.

6.3. Đề tài được thực hiện thanh lý sau khi các bên trong hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.

6.4. Trường hợp đến thời điểm đề tài kết thúc mà không có sản phẩm nêu ở mục 6.2.1  Phòng KHCN&DA thực hiện thanh lý đề tài theo “Qui định xử lý đề tài KHCN không đạt”.

6.5. Phòng KHCN&DA phối hợp với phòng đào tạo SĐH tổng kết và thông báo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ NCKH cho các đơn vị liên quan vào tháng 9 hằng năm.


Điều 7: Hợp đồng triển khai nghiên cứu
Hợp đồng triển khai nghiên cứu phải tuân theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Phòng ĐT SĐH trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012