Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/05/2013          

Kế hoạch ĐKMH bổ sung chung với hệ Đại Học 2013 (cập nhật thông tin tài khoản)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký môn học chung với hệ Đại học trong phần kiến thức bổ sung đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm, học viên đăng ký ở các lớp sau:

- LopDT (Không bắt buộc)
- LopCQ, LopB2 (không bắt buộc)
Chú ý giải quyết các thủ tục đầu vào, các điều kiện ràng buộc về MH tiên quyết (nếu có) tại Phòng Đào tạo.

- Chi tiết kế hoạch xem ở file đính kèm bên dưới

Lưu ý: Tài khoản
đăng nhập hệ thống ĐKMH ở phòng đào tạo hệ Đại học cũng chính là tài khoản đăng nhập vào trang cá nhân của phòng đào tạo Sau đại học.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/05/2013          

Kế hoạch ĐKMH bổ sung chung với hệ Đại Học 2013 (cập nhật thông tin tài khoản)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký môn học chung với hệ Đại học trong phần kiến thức bổ sung đối với học viên thuộc chương trình đào tạo 2 năm, học viên đăng ký ở các lớp sau:

- LopDT (Không bắt buộc)
- LopCQ, LopB2 (không bắt buộc)
Chú ý giải quyết các thủ tục đầu vào, các điều kiện ràng buộc về MH tiên quyết (nếu có) tại Phòng Đào tạo.

- Chi tiết kế hoạch xem ở file đính kèm bên dưới

Lưu ý: Tài khoản
đăng nhập hệ thống ĐKMH ở phòng đào tạo hệ Đại học cũng chính là tài khoản đăng nhập vào trang cá nhân của phòng đào tạo Sau đại học.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012