Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/05/2021          

Thông báo về kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến các lớp Sau Đại học từ ngày 10/5/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ công văn số 1415/UBND-VX 2021 ngày 06/5/2021 của UBND TP.HCM về việc tạm ngưng các hoạt động dạy – học trực tiếp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo về việc tổ chức dạy học của Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến các lớp Sau Đại học bắt đầu từ ngày 10/5/2021, cụ thể như sau:

1. Phương thức học tập:
- Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning bắt đầu từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới đối với học phần lý thuyết của tất cả các lớp Sau Đại học.
- Lớp học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu của lớp (được công bố trên trang www.pgs.hcmut.edu.vn).
- Các lớp, học phần thí nghiệm vẫn được triển khai theo hình thức trực tiếp trên phòng thí nghiệm.
- Các hoạt động khác tại Trường (bảo vệ đề cương, luận văn, thi cuối kỳ...) vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

2. Tổ chức thực hiện:
- Đường dẫn (link) tham gia lớp học trực tuyến qua Google Meet, mật khẩu (nếu có) sẽ được giảng viên cập nhật trên trang BK-Elearning của môn học và gửi email thông báo đến học viên.
- Học viên cài đặt, sử dụng phần mềm Google Meet để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Trường; đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên.
- Học viên thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trường khi tham gia học tập trực tuyến.

3. Thông tin hỗ trợ liên hệ:
- Phòng Đào tạo Sau Đại học: Cô Lê Thị Phương Dung ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc số điện thoại nội bộ 028 3864 7256 - 5262.
- Hotline của Phòng: 076 678 0247 (Anh Nguyễn Hữu Gơ).

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/05/2021          

Thông báo về kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến các lớp Sau Đại học từ ngày 10/5/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ công văn số 1415/UBND-VX 2021 ngày 06/5/2021 của UBND TP.HCM về việc tạm ngưng các hoạt động dạy – học trực tiếp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo về việc tổ chức dạy học của Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến các lớp Sau Đại học bắt đầu từ ngày 10/5/2021, cụ thể như sau:

1. Phương thức học tập:
- Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning bắt đầu từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới đối với học phần lý thuyết của tất cả các lớp Sau Đại học.
- Lớp học trực tuyến được tổ chức theo thời khóa biểu của lớp (được công bố trên trang www.pgs.hcmut.edu.vn).
- Các lớp, học phần thí nghiệm vẫn được triển khai theo hình thức trực tiếp trên phòng thí nghiệm.
- Các hoạt động khác tại Trường (bảo vệ đề cương, luận văn, thi cuối kỳ...) vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

2. Tổ chức thực hiện:
- Đường dẫn (link) tham gia lớp học trực tuyến qua Google Meet, mật khẩu (nếu có) sẽ được giảng viên cập nhật trên trang BK-Elearning của môn học và gửi email thông báo đến học viên.
- Học viên cài đặt, sử dụng phần mềm Google Meet để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Trường; đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên.
- Học viên thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trường khi tham gia học tập trực tuyến.

3. Thông tin hỗ trợ liên hệ:
- Phòng Đào tạo Sau Đại học: Cô Lê Thị Phương Dung ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc số điện thoại nội bộ 028 3864 7256 - 5262.
- Hotline của Phòng: 076 678 0247 (Anh Nguyễn Hữu Gơ).

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012