Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/01/2020

Thông báo tạm ngừng tiếp học viên ngày 07/01/2020 (cả ngày)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo tạm ngừng tiếp học viên vào ngày 07/01/2020 (thba, cả ngày).

Lý do: Tập huấn.