Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 07/11/2019

Gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2/2019Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn dành cho các học viên cao học như sau:

- Học viên điền thông tin vào "biểu mẫu 09: Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện LV" (
có sự chấp thuận của CBHD, BM và Khoa quản lý ngành) sau đó nộp tại Phòng Đào tạo SĐH;

- Biểu mẫu download tại www.pgs.hcmut.edu.vn trình đơn Biểu mẫu > Học viên Cao Học;

- Thời hạn
từ ngày 11/11 - 15/11/2019 (không áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh).Lưu ý:
- Học viên theo dõi kết quả được gia hạn trên trang cá nhân tại mục “Đề cương-Luận văn”;
- Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn và các lý do không chính đáng.

Trân trọng thông báo ./.