Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/02/2019          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương online HK2/2018 - 2019Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn đăng ký đề cương online như sau:

Thời gian: từ 14/02/2019 tới 17/02/2019.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/02/2019          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương online HK2/2018 - 2019Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn đăng ký đề cương online như sau:

Thời gian: từ 14/02/2019 tới 17/02/2019.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012