Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2017-2018

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2017-2018 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 18/7/2017 --> 21/7/2017: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 26/7/2017 --> 30/7/2017: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ 15:00 ngày 31/8/2017 --> 03/9/2017: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>


Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản
tại đây >>>

*Lưu ý:
- Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.
- Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Riêng với khóa 2017 - đợt 1 và khóa 2017 - đợt 2:
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >=10: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 02/9/2017.
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 khóa 2017 đợt 2 (khi ghép cả 2 đợt có SL HV trúng tuyển > 5): Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân từ ngày 28/9/2017.
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 khóa 2017 đợt 2 (khi ghép cả 2 đợt có SL HV trúng tuyển <= 5): (Ngành Chính Sách Công; Khoa Học Tính Toán; Kỹ Thuật Công Trình Biển; Kỹ Thuật Địa Chất; Kỹ Thuật Hàng Không; Kỹ Thuật Nhiệt; Quản Lý Năng Lượng): Nhà trường sẽ mở các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc của CTĐT khóa ngành vào HK2/2017-2018, học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu ngành tại http://pgs.hcmut.edu.vn/thac-si/tra-cuu/thoi-khoa-bieu-nganh và tự đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức chung & khối kiến thức tự chọn đã được mở trong Thời khóa biểu HK1/17-18.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2017-2018

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2017-2018 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 18/7/2017 --> 21/7/2017: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 26/7/2017 --> 30/7/2017: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ 15:00 ngày 31/8/2017 --> 03/9/2017: Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>


Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản
tại đây >>>

*Lưu ý:
- Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3.
- Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Riêng với khóa 2017 - đợt 1 và khóa 2017 - đợt 2:
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >=10: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 02/9/2017.
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 khóa 2017 đợt 2 (khi ghép cả 2 đợt có SL HV trúng tuyển > 5): Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân từ ngày 28/9/2017.
+ Đối với các Ngành khóa 2017 - đợt 1 khóa 2017 đợt 2 (khi ghép cả 2 đợt có SL HV trúng tuyển <= 5): (Ngành Chính Sách Công; Khoa Học Tính Toán; Kỹ Thuật Công Trình Biển; Kỹ Thuật Địa Chất; Kỹ Thuật Hàng Không; Kỹ Thuật Nhiệt; Quản Lý Năng Lượng): Nhà trường sẽ mở các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc của CTĐT khóa ngành vào HK2/2017-2018, học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu ngành tại http://pgs.hcmut.edu.vn/thac-si/tra-cuu/thoi-khoa-bieu-nganh và tự đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức chung & khối kiến thức tự chọn đã được mở trong Thời khóa biểu HK1/17-18.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012