Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/10/2016          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2016-2017 đợt 4 (09/01 - 20/01)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2016-2017 như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 20/10/2016 --> 24/10/2016: học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 10/11/2016 --> 14/11/2016: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 22/11/2016 --> 11/12/2016: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
+ Nhà trường đã tự động hủy đăng ký môn học đối với các môn học Khoa quản lý Ngành không mở lớp & 
+ Trong thời gian này HV có thể điều chỉnh đăng ký môn học (có thể hủy các môn học mà HV đã đăng ký theo nguyện vọng ở đợt 1) sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV.
+ Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học đợt này, Nhà trường sẽ chỉ mở lớp những môn học có sỉ số HV đăng ký >= 5.


Đợt 4: Từ ngày 09/01/2017 --> 20/01/2017: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Lưu ý: Sau khi có Thời khóa biểu HK2/16-17 chính thức từ ngày 20/12/2016 trở đi:
+ Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế vào đợt 4 (từ ngày 09 --> 20/01/2017).
+ Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 09 --> 20/01/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Riêng với khóa 2016 - đợt 2:
+ Đối với các Ngành có SL HV trúng tuyển >=10: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 20/01/2017.
+ Đối với các Ngành có SL HV trúng tuyển < 10: (Ngành Cơ Kỹ Thuật; Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực; Kỹ Thuật Hóa Dầu; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm; Kỹ Thuật Điện Tử): Nhà trường sẽ mở các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc của CTĐT khóa ngành vào HK1/2017-2018, học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu ngành tại http://pgs.hcmut.edu.vn/thac-si/tra-cuu/thoi-khoa-bieu-nganhtự đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức chung & khối kiến thức tự chọn đã được mở trong Thời khóa biểu HK2/16-17.

Trân trọng thông báo !

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/10/2016          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2016-2017 đợt 4 (09/01 - 20/01)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2016-2017 như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 20/10/2016 --> 24/10/2016: học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 10/11/2016 --> 14/11/2016: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 22/11/2016 --> 11/12/2016: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
+ Nhà trường đã tự động hủy đăng ký môn học đối với các môn học Khoa quản lý Ngành không mở lớp & 
+ Trong thời gian này HV có thể điều chỉnh đăng ký môn học (có thể hủy các môn học mà HV đã đăng ký theo nguyện vọng ở đợt 1) sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV.
+ Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học đợt này, Nhà trường sẽ chỉ mở lớp những môn học có sỉ số HV đăng ký >= 5.


Đợt 4: Từ ngày 09/01/2017 --> 20/01/2017: học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Lưu ý: Sau khi có Thời khóa biểu HK2/16-17 chính thức từ ngày 20/12/2016 trở đi:
+ Các môn học không được mở lớp (do sỉ số HV ĐKMH < 5), Nhà trường sẽ tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Danh sách các môn học không mở đính kèm theo file dưới đây. Học viên sẽ đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế vào đợt 4 (từ ngày 09 --> 20/01/2017).
+ Việc điều chỉnh hoặc hủy lớp môn học vì lý do cá nhân chính đáng, học viên vui lòng gửi đơn trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 09 --> 20/01/2017 để Nhà trường xem xét giải quyết.

Riêng với khóa 2016 - đợt 2:
+ Đối với các Ngành có SL HV trúng tuyển >=10: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 20/01/2017.
+ Đối với các Ngành có SL HV trúng tuyển < 10: (Ngành Cơ Kỹ Thuật; Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực; Kỹ Thuật Hóa Dầu; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm; Kỹ Thuật Điện Tử): Nhà trường sẽ mở các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc của CTĐT khóa ngành vào HK1/2017-2018, học viên vui lòng tra cứu Thời khóa biểu ngành tại http://pgs.hcmut.edu.vn/thac-si/tra-cuu/thoi-khoa-bieu-nganhtự đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức chung & khối kiến thức tự chọn đã được mở trong Thời khóa biểu HK2/16-17.

Trân trọng thông báo !

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012