Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/06/2016          

Thông báo về chuẩn trình độ tiếng Anh (VNU-EPT) đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015

Căn cứ công văn số 515/TB-ĐHQG, ngày 22/03/2016 của ĐHQG Tp.HCM về chuẩn trình độ tiếng Anh (VNU-EPT) đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015, Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

1. Để được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình đào tạo, người học phải có các chứng chỉ theo quy định hiện hành, còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn. Thời điểm xét công nhận đạt chuẩn thuộc thời gian đào tạo cho phép của khóa đào tạo liên quan, được tính từ ngày nhập học đến ngày xét tốt nghiệp;

2. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2014 & 2015: người học có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 201 để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh;

3. Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ khóa 2014 & 2015: người học có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 251 để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh. 


Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 06/06/2016          

Thông báo về chuẩn trình độ tiếng Anh (VNU-EPT) đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015

Căn cứ công văn số 515/TB-ĐHQG, ngày 22/03/2016 của ĐHQG Tp.HCM về chuẩn trình độ tiếng Anh (VNU-EPT) đối với đào tạo sau đại học khóa 2014 & 2015, Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

1. Để được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình đào tạo, người học phải có các chứng chỉ theo quy định hiện hành, còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn. Thời điểm xét công nhận đạt chuẩn thuộc thời gian đào tạo cho phép của khóa đào tạo liên quan, được tính từ ngày nhập học đến ngày xét tốt nghiệp;

2. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2014 & 2015: người học có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 201 để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh;

3. Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ khóa 2014 & 2015: người học có thể sử dụng chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 251 để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh. 


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012