Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 14/11/2012

Thông báo về việc nhận thẻ học viên cao học và sổ tay học vụ khóa 2012

1. Thời hạn nhận thẻ học viên K2012  tại khoa Quản lý chuyên ngành: từ ngày 13/11/2012
 
2. Thời hạn nhận sổ tay học vụ năm 2012 tại khoa Quản lý chuyên ngành: từ ngày 15/12/2012