Thông báo

Xem tất cả

Ngày 17/09/2021

Quy định nộp luận văn cho thư viện và thông báo về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án


Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên, nghiên cứu sinh thông báo 25/ĐHBK-TV,ngày 28/07/2021 về việc Thư viện hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh trong việc in, đóng bìa và ghi CD luận văn, luận án và qui định về nôp luận văn cho thư viện.

Chi tiết thông báo 25/ĐHBK-TV,ngày 28/07/2021  vui lòng xem file đính kèm.

Qui định nộp luận văn cho thư viện xem tại link: https://lib.hcmut.edu.vn/quy-dinh-nop-luan-van/

Trân trọng.