Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/03/2021          

Quyết định về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị thông tin về Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín

Quyết định này thay thế Quyết định số 100/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 10 tháng 1 năm 2020 về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/03/2021          

Quyết định về việc ban hành Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị thông tin về Quy chế hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ uy tín

Quyết định này thay thế Quyết định số 100/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 10 tháng 1 năm 2020 về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012