Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/11/2019          

Thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ từ: 04/11/2019 - 15/12/2019

Địa chỉ đăng ký:  http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/11/2019          

Thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ từ: 04/11/2019 - 15/12/2019

Địa chỉ đăng ký:  http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012