Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/03/2018          

Chương trình hỗ trợ kinh phí NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2017-2018 (bổ sung)

Nhằm nâng cao chất lượng của việc nghiên cứu khoa học trong chương trình đào tạo sau đại học, Trường Đại học Bách khoa tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo sau đại học cho năm học 2017-2018 (bổ sung). Nay Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các Khoa phổ biến cho nghiên cứu sinh và học viên cao học theo phương thức nghiên cứu thông tin về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia

Nghiên cứu sinh Khóa 2016 - 2017 (không thuộc Đề án 911);

Học viên cao học theo phương thức nghiên cứu, bắt đầu thực hiện luận văn;

Nghiên cứu sinh, học viên cao học: chỉ được tham gia 1 lần.


2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ đăng ký đề tài được thực hiện thông qua Cổng thông tin Đào tạo Sau đại học.

Cán bộ hướng dẫn (giảng viên thuộc diện biên chế cũng như giảng viên thuộc diện ký hợp đồng của Trường ĐHBK) có vai trò là đồng chủ nhiệm đề tài 1 và chịu trách nhiệm đăng ký đề tài.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học theo phương thức nghiên cứu tham gia với vai trò là đồng chủ nhiệm 2. 

3. Kinh phí: Được cấp đối với NCS từ 25.000.000đ đến 30.000.000 đ/1đề tài, HV cao học từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ/1đề tài.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2018. Hồ sơ được đăng ký thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH và nộp 01 bản in cho Phòng Đào tạo SĐH (Cô Nhung). Bản in được thực hiện bằng cách in trực tiếp từ tài khoản thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo./.


Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/03/2018          

Chương trình hỗ trợ kinh phí NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2017-2018 (bổ sung)

Nhằm nâng cao chất lượng của việc nghiên cứu khoa học trong chương trình đào tạo sau đại học, Trường Đại học Bách khoa tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo sau đại học cho năm học 2017-2018 (bổ sung). Nay Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các Khoa phổ biến cho nghiên cứu sinh và học viên cao học theo phương thức nghiên cứu thông tin về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia

Nghiên cứu sinh Khóa 2016 - 2017 (không thuộc Đề án 911);

Học viên cao học theo phương thức nghiên cứu, bắt đầu thực hiện luận văn;

Nghiên cứu sinh, học viên cao học: chỉ được tham gia 1 lần.


2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ đăng ký đề tài được thực hiện thông qua Cổng thông tin Đào tạo Sau đại học.

Cán bộ hướng dẫn (giảng viên thuộc diện biên chế cũng như giảng viên thuộc diện ký hợp đồng của Trường ĐHBK) có vai trò là đồng chủ nhiệm đề tài 1 và chịu trách nhiệm đăng ký đề tài.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học theo phương thức nghiên cứu tham gia với vai trò là đồng chủ nhiệm 2. 

3. Kinh phí: Được cấp đối với NCS từ 25.000.000đ đến 30.000.000 đ/1đề tài, HV cao học từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ/1đề tài.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2018. Hồ sơ được đăng ký thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH và nộp 01 bản in cho Phòng Đào tạo SĐH (Cô Nhung). Bản in được thực hiện bằng cách in trực tiếp từ tài khoản thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012